Islamische Handschriften
der Universitätsbibliothek Leipzig

Links

Universität Leipzig
http://www.uni-leipzig.de

Universitätsbibliothek Leipzig
http://www.ub.uni-leipzig.de/

Orientalisches Institut der Universität Leipzig
http://www.uni-leipzig.de/~orient/

Universitätsrechenzentrum Leipzig
http://www.urz.uni-leipzig.de/

Refaiya - Projekt
https://www.refaiya.uni-leipzig.de

Handschriftenseite des Orientalischen Instituts der Universität Leipzig (Dr. Stefanie Brinkmann)
http://www.uni-leipzig.de/~orient/manuscripts/index.html

MyCoRe
http://www.mycore.de/

Deutsche Forschungsgemeinschaft
http://www.dfg.de

Katalogisierung der Orientalischen Handschriften in Deutschland (KOHD)
http://kohd.adw-goe.de/

The Islamic Manuscript Association
http://www.islamicmanuscript.org/

MyMss 2019.06
based on MyCoRe 2019.06

technische Umsetzung

URZ Logo